Europejska Współpraca Terytorialna

Fundusz Mikroprojektów
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013
 

Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów jest specyficznym instrumentem, który służy wspieraniu transgranicznych działań o znaczeniu lokalnym, czyli małe działania nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne.  Zastąpił on Fundusz Małych Projektów.
W ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów beneficjenci mogą uzyskać wsparcie na projekty dotyczące m.in. organizacji wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów artystycznych), wspieranie i promocję tradycyjnych i nowych produktów turystycznych (np. kuchni regionalnej, rzemiosł regionalnych) oraz wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych. Dofinansowanie otrzymać można również na działania dotyczące odnowy i ochrony zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego, np. drobnych zabytków, w tym budowli sakralnych (drogi krzyżowe, kapliczki, kalwarie, krzyże pokutne), fortyfikacji, obiektów historycznych, technicznych i turystycznych oraz znaczących elementów krajobrazu kulturowego.


Fundusz Mikroprojektów jest realizowany w ramach dziedziny wsparcia 3.3  w sześciu Euroregionach  - Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy. Na Fundusz Mikroprojektów przeznaczono ponad 40 mln. Euro. Środki te zostaną przeznaczone na realizację mniejszych projektów wspierających współpracę społeczności lokalnych. Dofinansowanie  z EFRR w tym przypadku będzie wynosić od 2 000 do 30 000 Euro  (maksymalna wartość projektu może wynosić 60 000 euro). Projekty, które będą miały wyższe dofinansowanie z EFRR powinny być składane w  ramach pozostałych dziedzin wsparcia Programu. Zakres tematyczny projektów jest taki sam jak i w innych dziedzinach wsparcia Programu.

Przynależność terytorialna wnioskodawcy
Wnioskodawca składa wniosek u właściwego Zarządcy Funduszu Mikroprojektów (tzw. Partnera FM)  według swojej siedziby.

Euroregion Nisa - Nysa
 • CZ : okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily
 • PL : powiat bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, miasto Jelenia Góra
Euroregion Glacensis
 • CZ : okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad orlicí, Svitavy, Šumperk
 • PL : powiat dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych
Euroregion Praděd - Pradziad
 • CZ : okresy Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov
 • PL : powiat brzeski, kędziersko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole
Euroregion Silesia
 • CZ : okresy Opava, Ostrava, Nový Jičín
 • PL : powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów), miasta Rybnik i Żory
Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
 • CZ : okres Karviná, okres Frýdek-Místek - část (podle jednotlivých obcí)
 • PL : powiat wodzisławski - część (gmina Godów), powiat cieszyński, powiat bielski - część (gminy Jasienica, Jaworze), miasto Jastrzębie-Zdrój
Euroregion Beskydy - Beskidy
 • CZ : okres Frýdek-Místek - část (podle jednotlivých obcí)
 • PL : powiat bielski - część, powiat żywiecki, powiat pszczyński, miasto Bielsko-Biała

Zasada Partnera Wiodącego w ramach FM
Zasada Partnera Wiodącego nie jest na poziomie poszczególnych mikroprojektów - czyli projektów składanych przez odbiorców końcowych w ramach FM - wymagana w sposób wiążący (w odróżnieniu od pozostałych projektów składanych w ramach Programu).
Ewentualna zmiana wyżej opisanej zasady, czyli ewentualne wprowadzenie obowiązku przestrzegania zasady Partnera Wiodącego również na poziomie poszczególnych mikroprojektów, jest sprawą poszczególnych Partnerów FM i będzie określona w dokumentacji poszczególnych FM.

Realizacja FM
Środki projektu FM (poza środkami na administrowanie FM) można wykorzystać wyłącznie na wspieranie mikroprojektów, które swoim charakterem wchodzą w zakres osi priorytetowych i dziedzin wsparcia, które wymienione są w Dokumencie Programowym lub euroregionalnych Wytycznych dla wnioskodawcy. Miejsce realizacji mikroprojektów nie jest ograniczone do obszaru wsparcia Programu, jednak mikroprojekt musi mieć wyraźną korzyść dla obszaru wsparcia.

Ramy finansowe mikroprojektów
Mikroprojekty kwalifikowalnych odbiorców końcowych mogą być dofinansowane tylkow przypadku, gdy zakres dofinansowania ze środków EFRR mieści się w granicach od 2 do 30 tys. Euro, przy czym całkowite koszty mikroprojektu mogą wynosić najwyżej do 60 tys. Euro. Dla mikroprojektu o wartości dofinansowania powyżej 10 tys. Euro za wydatki kwalifikowalne można uznać wydatki na przygotowanie mikroprojektu w wysokości najwyżej 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeżeli zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r. i przed zarejestrowaniem mikroprojektu u Partnera FM i będą uznane za kwalifikowalne. Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Finansowanie mikroprojektu wynosi:
po stronie czeskiej: maks. 85% z EFRR
min. 15% z własnych źródeł wnioskodawcy
po stronie polskiej: maks. 85% z EFRR
maks. 10% z Budżet Państwa
min. 5% z własnych źródeł wnioskodawcy

Podstawowe procedury realizacji mikroprojektów
FM to specyficzny instrument w ramach Programu. Odpowiada temu również specyficzny system wdrażania. Podstawowa różnica, w stosunku do standardowego systemu wdrażania, polega na oddelegowaniu odpowiedzialności za właściwe wdrażanie bezpośrednio na poszczególnych Partnerów FM i powołaniu odrębnych struktur wdrażających (Euroregionalny Komitet Sterujący, instytucja Administratora FM itp.).

Szczegółowe warunki FM poszczególnych Partnerów FM są zawarte we właściwych euroregionalnych Wytycznych dla wnioskodawcy :

Nysa: http://www.neisse-nisa-nysa.org/
Glacensis: http://www.euroregion-glacensis.ng.pl/
Pradziad: http://www.europradziad.pl/
Silesia: http://www.euroregion-silesia.pl/
Śląsk Cieszyński: http://www.olza.pl/euroregion/
Beskidy: http://www.euroregion-beskidy.pl/


Ilość wyświetleń: 5351