Europejska Współpraca Terytorialna

POWT RCz-RP - duże projekty
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Nabory
 

POWT RCz-RP - duże projekty

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 realizowany jest tzw. ciągły nabór wniosków. Oznacza to, że po ogłoszeniu o rozpoczęciu Programu Partnerzy Wiodący mogą składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Programu.
  
Jeżeli Partner wiodący chce uzyskać pewność, że jego wniosek projektowy zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM), kompletny wniosek projektowy powinien złożyć co najmniej 16 tygodni przed planowanym posiedzeniem KM. Data każdego posiedzenia KM zostanie zamieszczona na www.cz-pl.eu/pl.

W przypadku osobistego składania wniosku należy odpowiednio wcześniej skontaktować się  telefonicznie z Wspólnym Sekretariatem Technicznym (WST) w Ołomuńcu w celu ustalenia terminu złożenia wniosku.
  
W przypadku, jeżeli w tym terminie kompletny wniosek projektowy (włącznie z wymaganymi załącznikami) nie zostanie złożony i równocześnie w ustalonym terminie (10 tygodni przed posiedzeniem KM) nie będzie spełniać wszystkich kryteriów formalnych oraz kwalifikowalności, WST nie gwarantuje jego rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu KM.

Doręczenie osobiste: wniosek projektowy wraz z załącznikami wnioskodawcy mogą złożyć osobiście w WST (Wspólny Sekretariat Techniczny) w Ołomuńcu. W przypadku czeskich Partnerów Wiodących projekt można składać również w punktach kontaktowych WST w Hradcu Králové, Ostrawie i Libercu. Polscy Partnerzy Wiodący z podregionu jeleniogórsko - wałbrzyskiego mogą wnioski projektowe składać również w placówce WST w Libercu.

Doręczenie drogą pocztową: w tym wypadku wniosek projektowy musi zostać wysłany wyłącznie do WST w Ołomuńcu.
  
Miejsce składania wniosków:

Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu
Jeremenkova 40B
779 00 Ołomuniec

Oddziały zamiejscowe Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Tylko w przypadku czeskiego partnera wiodącego
 
Hradec Králové (Liberec)
U Koruny 73
500 02 Hradec Králové

Ostrava
28. řίjna 165
709 00 Ostrava


Ilość wyświetleń: 17887