Europejska Współpraca Terytorialna

Promocja
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Dokumenty
 

Promocja

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do odpowiedniego promowania faktu, iż realizowany projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006.

W ramach promocji projektu obowiązkiem partnera jest jasne przekazanie informacji, że realizowany projekt został wybrany w ramach Programu współfinansowanego z EFRR.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:
·          logo Programu;
·         symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst „Unia Europejska");
·          powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);
·          hasło „Przekraczamy granice".
 

W przypadku małych przedmiotów promocyjnych nie ma obowiązku umieszczania powołania się na EFRR i hasła „Przekraczamy granice". Na tych przedmiotach należy umieścić logo Programu oraz symbol i powołanie się na Unię Europejską.


Sposób prowadzenia działań promocyjnych zależny jest od rodzaju projektu (operacji):

W przypadku, gdy całkowite dofinansowanie projektu przekroczy wartość 500 000 Euro oraz gdy projekt polega na finansowaniu infrastruktury lub pracach budowlanych, partner ma obowiązek postawienia w miejscu realizacji projektu wielkowymiarowego banera reklamowego. Takie banery reklamowe powinny zawierać wszelkie obowiązkowe dane, które zajmują co najmniej 25% powierzchni banera i powinny się znajdować w miejscu realizacji projektu przez cały okres jego realizacji.

Po zakończeniu projektu beneficjent zastępuje wielkowymiarowy baner stałą dobrze widoczną i wystarczająco dużą tablicą (tablica pamiątkowa). Tablicę taką partner umieści najpóźniej przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu projektu, w przypadku którego całkowite dofinansowanie projektu przekroczyło wartość 500 000 Euro oraz projekt polegał na zakupie rzeczowych składników majątku, finansowaniu infrastruktury lub na robotach budowlanych. Na tablicy (poza obowiązkowymi danymi) powinien się znajdować także rodzaj i tytuł projektu, przy czym informacja ta powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni.

W przypadku innych projektów partnerzy wybierają właściwą formę promocji odpowiadającą charakterowi projektu (np. w przypadku seminariów/szkoleń poprzez zastosowanie tablicy informacyjnej w okresie realizacji projektu) tak, aby w ramach realizacji projektu beneficjent zapewnił, że grupy docelowe są informowane o tym, że projekt jest realizowany w ramach Programu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na promocję są kwalifikowalne do dofinansowania jeżeli zostały one ujęte w budżecie projektu. Z tego względu partner powinien konsultować już na etapie przygotowywania wniosku projektowego, jakie obowiązki w zakresie promocji będzie musiał spełnić w przypadku przyznania dofinansowania i wydatki na te działania ująć już w budżecie projektu.


Obowiązki związane z promocją projektu są określone w Decyzji/Umowie o dofinansowaniu (załączniku do umowy) i są dla wszystkich partnerów projektu wiążące. Ich niespełnienie wiąże się z konsekwencjami w formie niewypłacenia dofinansowania, ewentualnie zwrotu już wypłaconego dofinansowania.


Ilość wyświetleń: 3268