Europejska Współpraca Terytorialna

Dokumenty
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program Regionu Morza Bałtyckiego
 

Dokumenty

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 21 grudnia 2007r.

Zawiera przede wszystkim informacje na temat charakterystyki obszaru wsparcia, celów i strategii Programu, podziału na osie priorytetowe wraz z ich tematyką, instytucji odpowiedzialnych za proces wdrażania Programu, procedur obowiązujących na poziomie Programu, planu finansowego dla każdej z osi priorytetowych, zasad promocji oraz kwalifikowalności wydatków i beneficjentów.

Podręcznik Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 jest dokumentem uszczegóławiającym zapisy Programu. Zawiera informacje na temat osi priorytetowych w podziale na poszczególne działania, zasady opracowywania projektów w tym podział na rodzaje interwencji, komponenty projektu, zasady dotyczące partnerstwa oraz budżetu i kwalifikowalności, a także opis procedury składania wniosków i ich wyboru do dofinansowania oraz opis procesu wdrażania projektów.
Wzór umowy partnerskiej


Ilość wyświetleń: 2878