Europejska Współpraca Terytorialna

Dokumenty
Serwis > Program Współpracy Międzyregionalnej
 

Dokumenty

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C został zatwierdzony przez Komisję Europejską 11 września 2007r.

Zawiera przede wszystkim informacje na temat charakterystyki obszaru wsparcia, celów i strategii Programu, podziału na osie priorytetowe wraz z ich tematyką, instytucji odpowiedzialnych za proces wdrażania Programu, procedur obowiązujących na poziomie Programu, planu finansowego dla każdej z osi priorytetowych oraz kwalifikowalności geograficznej partnerów.

Podręcznik Programu INTERREG IV C jest dokumentem uszczegóławiającym zapisy Programu. Zawiera informacje na temat osi priorytetowych w podziale na poszczególne działania, zasady opracowywania projektów w tym podział na rodzaje interwencji, komponenty projektu, zasady dotyczące partnerstwa oraz budżetu i kwalifikowalności, a także opis procedury składania wniosków i ich wyboru do dofinansowania oraz opis procesu wdrażania projektów.

Wzór umowy partnerskiej


Ilość wyświetleń: 3146