Europejska Współpraca Terytorialna

Dokumenty
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program dla Europy Środkowej
 

Dokumenty

Program dla Europy Środkowej został zatwierdzony przez Komisję Europejską 3 grudnia 2007r.

Zawiera przede wszystkim informacje na temat charakterystyki obszaru wsparcia, celów i strategii Programu, podziału na osie priorytetowe wraz z ich tematyką, instytucji odpowiedzialnych za proces wdrażania Programu, procedur obowiązujących na poziomie Programu, planu finansowego dla każdej z osi priorytetowych, zasad promocji oraz kwalifikowalności wydatków i beneficjentów.

Podręcznik wdrażania Programu dla Europy Środkowej jest dokumentem uszczegóławiającym zapisy Programu. Zawiera informacje na temat zasad zarządzania projektem od momentu podpisania umowy o dofinansowania aż do końcowego rozliczenia. Przedstawia opis poszczególnych etapów tworzenia projektu, sprawozdawczości, promocji oraz zasad dotyczących przeprowadzania ewentualnych zmian w projekcie.

Podręcznik wnioskodawcy Programu dla Europy Środkowej jest również dokumentem uszczegóławiającym zapisy Programu. Zawiera informacje na temat osi priorytetowych w podziale na poszczególne działania, zasady opracowywania projektów w tym podział na obszary interwencji, zasady dotyczące partnerstwa oraz budżetu i kwalifikowalności, a także opis procedury składania wniosków i ich wyboru do dofinansowania oraz opis procesu wdrażania projektów. Dla każdego naboru tworzony jest osobny podręcznik.Ilość wyświetleń: 3018