Europejska Współpraca Terytorialna

Priorytety
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program dla Europy Środkowej
 

Priorytety

W ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa 2007-2013, zostały zdefiniowane następujące priorytety i obszary interwencji, w ramach których możliwa będzie realizacja projektów międzynarodowych:


Priorytet 1: Wspieranie innowacji na obszarze Europy Środkowej

Cel: Poprawa klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwienia lepszego wykorzystania ich potencjału innowacyjnego poprzez odnoszenie się ich konkretnych potrzeb i słabych punktów oraz poprzez wzmacnianie silnych stron.


Obszary Interwencji:

1. Poprawa ramowych warunków dla innowacji,

2. Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji,

3. Wspieranie rozwoju wiedzy.


Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach: edukacji, badań, transferu wiedzy, technologii, rynku pracy, rozwoju regionalnego, takie jak: uniwersytety, lokalne i regionalne organy władzy, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty i inne placówki badawcze, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się transferem technologii, ośrodki B+RT, regionalne  międzynarodowe centra doskonałości B+RT, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, usługi w zakresie rynku pracy, partnerzy społeczni, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.Priorytet 2: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej

Cel: Wzmocnienie, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, wewnętrznej spójności państw Europy Środkowej poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej, w oparciu o pełne poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju.


Obszary Interwencji:

1. Poprawa sieci połączeń Europy Środkowej,

2. Rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego,

3. Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,

4. Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększania dostępu.


Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni i lokalni decydenci oraz instytucje działające  w dziedzinach transportu, logistyki, bezpieczeństwa w transporcie, ICT, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, stowarzyszenia transportu publicznego, firmy transportowe, dostawcy infrastruktury, centra logistyczne, platformy logistyczne, instytuty badań stosowanych z zakresu transportu i mobilności, stowarzyszenia regionalne, związki transportowe, grupy interesu oraz wszelkie inne grupy obywateli i ich przedstawiciele.Priorytet 3: Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska

Cel: Odpowiedzialne korzystanie i ochrona potencjału środowiska Europy Środkowej poprzez promowanie innowacyjnych oraz zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań w zarządzaniu zasobami naturalnymi, redukcja zagrożeń oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.


Obszary Interwencji:

1. Rozwój środowiska wysokiej jakości poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem.

2. Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka

3. Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.

4. Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań.


Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni, lokalni decydenci oraz instytucje działające w obszarze środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, gospodarki wodnej, zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, efektywności energetycznej takie jak: władze lokalne i regionalne, środowiskowe grupy interesu, stowarzyszenia środowiskowe, instytuty stosowanych badań środowiskowych, stowarzyszenia, dostawcy energii, jak i wszystkie grupy obywateli i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast

Cel: Wzmacnianie policentrycznych struktur osadniczych, poprawa jakości życia oraz promowanie zrównoważonego rozwoju miast i regionów.


Obszary Interwencji:

1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej,

2. Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym,

3. Kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach rozwoju miejskiego i regionalnego, transportu, mieszkalnictwa, kultury, turystyki, jak: władze lokalne i regionalne, instytucje planistyczne i badań stosowanych, agencje rozwoju, regionalne agencje innowacyjności, grupy interesu, operatorzy transportu publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe i korporacje mieszkaniowe, grupy inicjatyw kulturalnych, instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia, organizacje ponadnarodowe działające w obszarze kultury, jak i wszystkie grupy obywateli, których dotyczą  Obszary Interwencji tego priorytetu.


Ilość wyświetleń: 3423