Europejska Współpraca Terytorialna

Kryteria Współpracy
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Kryteria Współpracy

Projekty realizowane w ramach PO WT RCz - RP 2007 - 2013 wymagają ścisłej współpracy partnerów z dwóch państw zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji wspólnego projektu. Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej muszą uwzględnić co najmniej dwa z czterech kryteriów współpracy:


wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),


•   wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),


wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),


wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Zasada Partnera Wiodącego została stworzona w celu pogłębienia współpracy (transgranicznej). Oznacza ona, że dla każdego projektu spośród jego uczestników wyznaczyć należy partnera wiodącego, który odpowiada za realizację całego projektu. Ustalenia między partnerami powinny przyjąć formę umowy partnerskiej zawierającej szczegółowy podział zadań, prawa i obowiązki, konsekwencje oraz terminy. W ramach partnerstwa zadania są jasno zdefiniowane i podzielone, tak samo odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, finansowanie i kontrolę działań projektu.


Obowiązki beneficjenta / partnera wiodącego:

•  dokonuje ustaleń dotyczących jego relacji z beneficjentami uczestniczącymi w projekcie w formie umowy zawierającej miedzy innymi postanowienia gwarantujące należyte zarządzanie funduszami przeznaczonymi na daną operację, łącznie z warunkami odzyskania kwot nienależnie wypłaconych,

•  odpowiada za zapewnienie realizacji całego projektu,

• dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez beneficjentów uczestniczących w projekcie zostały poniesione na realizację projektu i odpowiadały czynnościom uzgodnionym pomiędzy beneficjentami / partnerami

• weryfikuje, czy wydatki przedstawione przez beneficjentów uczestniczących w projekcie zostały zatwierdzone przez kontrolerów,

• odpowiada za przekazanie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjentom / partnerom uczestniczącym w projekcie.


Jednocześnie każdy z beneficjentów / partnerów uczestniczących w projekcie ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanych przez siebie wydatków.Ilość wyświetleń: 3488