Europejska Współpraca Terytorialna

Finansowanie
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Finansowanie

Całkowity budżet Programu wynosi 256 187 464 euro, w tym alokacja środków z EFRR na finansowanie polsko-czeskich przedsięwzięć transgranicznych: 219 459 344 euro.

PO WT RCz - RP 2007 - 2013 jest współfinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i w 15% ze środków krajowych.


Projekty realizowane w ramach POWT RCz-RP finansowane są zgodnie z zasadą dodatkowości. Oznacza to, że każdy projekt współfinansowany ze środków EFRR musi być jednocześnie dofinansowany z krajowych publicznych źródeł finansowania. Dofinansowanie może pochodzić ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego (kraju / województwa, budżet powiatu i gminy) oraz innych środków własnych wnioskodawcy, które uważane są za środki publiczne.


Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych wydatków. Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania przez Komitet Monitorujący POWT RCz-RP 2007-2013, partnerzy muszą najpierw zapewnić we własnym zakresie pokrycie kosztów projektu. Na podstawie złożonego i zatwierdzonego przez Kontrolera I Stopnia Wniosku o płatność za projekt (zawierającego opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe) na rachunek Partnera Wiodącego są wypłacane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partner Wiodący przekazuje niezwłocznie otrzymane środki poszczególnym Partnerom projektu. 
 
Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa schemat przepływów pieniężnych w Programie.
 


Ilość wyświetleń: 3334