Europejska Współpraca Terytorialna

Dziedziny Wsparcia
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Dziedziny Wsparcia

Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego przyjęta w POWT RCZ-RP wytycza główne kierunki przyznawania wsparcia. Nacisk położony jest na wzmocnienie dostępności komunikacyjnej i poprawę jakości środowiska, profilaktykę zagrożeń rozwój przedsiębiorczości (wspomaganie nawiązywania współpracy między instytucjami badawczymi i rozwojowymi oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego), rozwój turystyki (atrakcji turystycznych, wspieranie ich promocji, poprawę oferty produktów turystycznych), na wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego oraz współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami lokalnymi oraz instytucjami po obu stronach granicy.

Każdy projekt złożony w ramach Programu musi odnosić się tylko do jednej dziedziny wsparcia i tym samym tylko do jednej osi priorytetowej. Projekt jest składany w ramach dziedziny wsparcia, która jest zgodna z charakter projektu.

Oś 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń

Dziedziny wsparcia:


1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej

1.2 Ochrona środowiska

1.3 Profilaktyka zagrożeń


Oś 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Dziedziny wsparcia:


2.1 Rozwój przedsiębiorczości

2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji


Oś 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedziny wsparcia:


3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych

3.3 Fundusz Mikroprojektów


Ilość wyświetleń: 3233