Europejska Współpraca Terytorialna

Cele
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Cele

Celem głównym Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące osie priorytetowe:


Oś 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń


Cel główny: poprawa atrakcyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego


Cele szczegółowe:

  • poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego,
  • poprawa stanu i jakości środowiska przyrodniczego w obszarze pogranicza polsko-czeskiego,
  • poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Oś 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki


Cel główny: wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego


Cele szczegółowe:

  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, 
  • rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego,
  • poprawa wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego. 

Oś 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych


Cel główny: rozwój współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji obszaru pogranicza


Cele szczegółowe:

  • wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne,
  • wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców,
  • stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez aktorów lokalnych - Fundusz Mikroprojektów


Ilość wyświetleń: 61721