Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

(2016-02-22)


Program INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 jest programem współpracy transnarodowej, który wspiera rozwój integracji i współpracy terytorialnej w celu zwiększenia innowacyjności, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 roku.

Obszar Programu: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja, północne regiony Niemiec oraz kraje spoza Unii Europejskiej, tj. Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane obwody).

Dofinansowanie dla polskich partnerów może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej. Środki przekazywane będą na zasadzie refundacji.

Zarządzanie Programem:

• Instytucja Zarządzająca i Certyfikująca: Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn
• Wspólny Sekretariat z główną siedzibą w Niemczech (Rostock) i oddziałem na Litwie (Ryga)
• Komitet Monitorujący: udział w pracach biorą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz polskich regionów.

Priorytety Programu:
Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”,
Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”,
Priorytet 3 „Zrównoważony transport”,
Priorytet 4 „Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej”.
Partnerzy:
• Partner wiodący – tylko partner publiczny, z państw UE objętych Programem i Norwegii, ponosi odpowiedzialność za złożenie projektu, po zatwierdzeniu podpisuje umowę z IZ, koordynuje i zarządza działaniami i budżetem projektu, zbiorczo rozlicza projekt, zapewnia komunikację z partnerami i instytucjami programu;
• Partner projektu – państwa objęte Programem, podpisuje umowę partnerstwa, dostarcza przewidziane w projekcie produkty projektu, bierze odpowiedzialność za nieprawidłowości ponoszonych wydatków, zwraca je na rzecz PW, prowadzi działania informacyjno-promocyjne;
• Partner stowarzyszony – nie ponosi wydatków w ramach budżetu projektu i nie ubiega się o refundację.
W projektach musi uczestniczyć co najmniej 3 partnerów z różnych państw, z czego co najmniej 2 musi pochodzić z państw UE objętych Programem. W tym samym projekcie może wziąć udział kilka instytucji z Polski.

Nabór projektów
Planowany termin pierwszego etapu (składanie koncepcji projektowych): 1 marca – 1 czerwca 2016 r.
Spotkania dla wnioskodawców:
 23 lutego br. w Katowicach, wspólne seminarium dwóch programów transnarodowych
 16-17 marca br. w Rydze, Seminarium dla wnioskodawców organizowane przez Sekretariat programu
 20 kwietnia br. w Warszawie, Seminarium dla polskich wnioskodawców, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju
 23-24 maja br. w Gdańsku, Konferencja Interreg w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego połączona z seminarium dla wnioskodawców, organizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Sekretariat Technicznej Programu.
Więcej informacji na stronach: www.interreg-baltic.eu i www.ewt.gov.pl


Ilość wyświetleń: 206162