Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Wybór obserwatorów i zastępców obserwatorów w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

(2015-05-19)

Zapraszamy zainteresowane podmioty reprezentujące partnerów gospodarczych i społecznych oraz/lub społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie edukacja i ochrona środowiska do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w charakterze obserwatora w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska.

 

Urzędy Marszałkowskie Województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego jako Podmioty Regionalne uczestniczące we wdrażaniu Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, informują o przystąpieniu do procedury wyłaniania podmiotów reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych oraz/lub społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie edukacja i ochrona środowiska, które wskażą obserwatorów i zastępców obserwatorów do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego Programu.

Nabór przeprowadzony zostanie w oparciu o zapisy Regulaminu wyboru obserwatorów i zastępców obserwatorów w Komitecie Monitorującym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w dziedzinie edukacja i ochrona środowiska zatwierdzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP, pełniące rolę Instytucji Krajowej Programu. Instytucja Krajowa dokona wyboru członków KM (w tym obserwatorów i ich zastępców) na podstawie art. 5, 47 i 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także stosownych zapisów ujętych w Programie Interreg V-A CZ-PL.

Nabór składa się z dwóch etapów:

  1. Pierwszy etap polega na wyłonieniu po 1 podmiocie reprezentującym partnerów gospodarczych i społecznych oraz/lub społeczeństwo obywatelskie w dziedzinach edukacja i ochrona środowiska, reprezentatywnym przynajmniej dla większości polskiej części obszaru wsparcia Programu.
  2. Wyłonione w pierwszym etapie naboru podmioty wskazują na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju po jednym kandydacie na obserwatora KM i jego zastępcę.

Zadaniem obserwatorów będzie przede wszystkim udział w pracach KM, który m.in. zatwierdza projekty do dofinansowania oraz ich zmiany, dokonuje przeglądu wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, może przedstawiać Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji Programu. Zarówno obserwatorzy, jak ich zastępcy będą pełnić funkcję doradczą podczas posiedzeń KM i nie będą dysponowali prawem głosu.

Zainteresowane podmioty zgłaszają swoją kandydaturę poprzez dostarczenie w formie elektronicznej (jpg, PDF) wypełnionych i podpisanych dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, stanowiących załączniki do Regulaminu.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 maja 2015 r. (decyduje data wysłania) na adresy e-mail:

p.mazur@opolskie.pl

b.dabrowski@opolskie.pl

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Informacje dotyczące wyboru można uzyskać pod numerami telefonów:

UMWO: 77 44 04 044 w. 107,

UMWD: 71 776 97 96,

UMWSL: 32 77 40 642.

 

Do pobrania:

1.       Regulamin naboru na obserwatora i zastępcę obserwatora KM Interreg V-A CZ-PL

2.       Formularze zgłoszeniowe i oświadczenie (edukacja)

3.       Formularze zgłoszeniowe i oświadczenie (ochrona środowiska)

4.       Metodologia oceny zgłoszeń


Ilość wyświetleń: 206154