Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe

(2014-12-29)

Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie 01.01.2015 - 30.9.2015, będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Z uwagi na to, iż okres programowania 2007-2013 dobiega końca oraz że w ramach obecnego Programu nie zostanie już ogłoszony kolejny nabór wniosków, Instytucja Zarządzająca, Koordynator Krajowy oraz przedstawiciele regionów  uzgodnili, że zostaną stworzone możliwości wykorzystania oszczędności generowanych w realizowanych projektach.

Z uwagi na to, iż okres programowania 2007-2013 dobiega końca oraz że w ramach obecnego Programu nie zostanie już ogłoszony kolejny nabór wniosków, Instytucja Zarządzająca, Koordynator Krajowy oraz przedstawiciele regionów  uzgodnili, że zostaną stworzone możliwości wykorzystania oszczędności generowanych w realizowanych projektach.
Warunkiem wyrażenia zgody na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów jest:
·         zgodność nowych działań z celami osi priorytetowej, w ramach której projekt jest realizowany,  
·         zgodność z celem szczegółowym dziedziny wsparcia, w ramach której projekt jest realizowany,
·         wszytkie działania nadal muszą spełniać zasady gospodarności, celowości i efektywności,
·         wszystkie działania projektu muszą zakończyć się do 30.09.2015
·         podniesienie jakości celu / celów projektu w wyniku realizacji nowych działań, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej,
·         nie może dochodzić do wstrzymania realizacji trwających działań i do opóźnienia terminu wnioskowania o refundację środków w zaplanowanej wysokości.


Poprzez rozszerzenie działań projektu nie można:
·         zabezpieczać jego trwałości bez jednoczesnej poprawy jakości projektu,
·         finansować opracowania analiz i studiów, które powstaną w ramach projektów, a nie zostaną wykorzystane w praktyce,
·         finansować zakupów wyposażenia, które nie są powiązane z celami i działaniami projektu.


Ewentualne oszczędności można wykorzystać przede wszystkim na:
·         zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych,
·         rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie,
·         zwiększenie trwałości projektu (w połączeniu z podniesieniem jakości projektu),
·         zwiększenie zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów,
·         rozpowszechnienie rezultatów projektu.


Uwaga: Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony.
Wnioski o zmianę obejmujące rozszerzenia działań projektów muszą wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby cały proces administracji zmiany został przeprowadzony przed datą zakończenia projektu. Do dnia 30.01.2015 r. należy do WST składać pisma informujące o przygotowywanych wnioskach o zmianę.  


Wnioski o zmianę muszą być składane zgodnie z obowiązującą, standardową procedurą opisaną w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania" (patrz: przede wszystkim rozdz. 4.1 Zmiana projektu). 
Każda zmiana będzie poddawana indywidualnej ocenie WST, IZ oraz KK ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów.


Ilość wyświetleń: 206128