Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Oszczędności w ramach POWT RCz-RP 2007-2013

(2014-12-19)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu grupy roboczej w Opolu (16.12.2014 r.) dot. dążenia do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków programowych, uprzejmie informujemy beneficjentów projektów realizowanych (jeszcze nie zakończonych) w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 o ustaleniach ze spotkania, tj.:

1.       Instytucja Zarządzająca opracuje nowe, mniej restrykcyjne stanowisko dot. możliwości wykorzystania oszczędności w projektach. Informacja ta zostanie opublikowana na stronach internetowych Programu  (www.cz-pl.eu). W związku z powyższym, polscy beneficjenci projektów będących w realizacji powinni dokonać przeglądu budżetów, zidentyfikować ewentualne oszczędności i przygotować wnioski o zmiany w projektach rozszerzające zakres zaplanowanych działań. Należy zaznaczyć, że ewentualne przesunięcia w budżetach będą możliwe, o ile dodatkowe/rozszerzone działania będą przyczyniały się do podniesienia jakości realizacji celu projektu, współpracy i efektu transgranicznego i pozytywnie wpływały na realizację jego wskaźników. W każdym przypadku zasadność wprowadzenia takich zmian będzie podlegała ocenie przez właściwe instytucje.

2.       Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania z EFRR przyznanej na projekt na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego. Wniosek o taką zmianę istotną może być złożony dla każdego nie zakończonego jeszcze projektu. Powinien zawierać pełną dokumentację dot. nowych/rozszerzonych działań. Przed przekazaniem Komitetowi Monitorującemu do rozpatrzenia, każdy taki wniosek zostanie poddany ocenie Wspólnego Panelu Ekspertów pod kątem oceny, na ile dodatkowe/rozszerzone działania będą przyczyniały się do pełniejszej realizacji celu projektu i pozytywnie wpływały na realizację jego wskaźników.
Na stronie Programu będą publikowane aktualne informacje o wartości dostępnych środków we wszystkich dziedzinach wsparcia. Oszczędności będą się pojawiać wraz z zakończeniem kolejnych projektów.
Istnieje również możliwość wystąpienia przez beneficjentów z wnioskiem o zmniejszenie budżetu projektu w wypadku wcześniejszego zidentyfikowania oszczędności i braku możliwości ich wykorzystania w ramach projektu. Zmiana taka powinna zostać przekazana do WST. Do wniosku o zmianę nie jest wymagane stanowisko Kontrolera (dotyczy 2 przypadku).
W obu przypadkach zainteresowani beneficjenci (w porozumieniu pomiędzy partnerami projektowymi) mogliby zaproponować wydłużenie okresu realizacji swoich projektów w celu przeprowadzenia dodatkowych działań, by:
a.   zwiększyć wartość planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników,
b.  rozszerzyć zakres terytorialny realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza ten, wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie,
c.   wykonać dodatkowe działania na rzecz rozpowszechnienia rezultatów projektu,
d.   podjąć działania zwiększające trwałość projektu lub osiągnięte rezultaty.
W związku z tym, że realizacja rzeczowa wszystkich projektów musi być, co do zasady, zakończona do końca września 2015 r., jak również ze względu na obciążenie pracą Kontrolerów i Wspólnego Sekretariatu Technicznego, beneficjenci, w przypadku obu rodzajów zmian, powinni realistycznie oceniać możliwość i racjonalność ich przeprowadzenia. Należy również zaznaczyć, że wnioski zmiany dot. zwiększenia wartości dofinansowania będą administrowane wg kolejności wpływu do WST.


Ilość wyświetleń: 206102