Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

(2014-06-24)

24 czerwca rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Krajowa) zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • wspólne zarządzanie ryzykiem;
  • rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia;
  • edukacja i kwalifikacje;
  • współpraca instytucji i społeczności.
Beneficjentami Programu mogą być:

  • instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zrzeszenia;
  • spełniające określone wymogi instytucje prawa publicznego lub prywatnego ustanowione w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym;
  • organizacje pozarządowe non-profit.
 

Uwagi do projektu Programu

Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu, prosimy o wypełnienie on-line formularza (link poniżej). Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Opinie i uwagi do projektu Programu można zgłaszać w terminie od 24 czerwca do 28 lipca 2014 r., tj. 35 dni.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

W celu zapoznania się z projektem Programu prosimy o pobranie projektu Programu zamieszczonego poniżej.

 

Pobierz pliki:


 

Zobacz więcej:


 

Rozpatrzenie uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji publicznych po stronie polskiej, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag, zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.Ilość wyświetleń: 206107