Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Konsultacje publiczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

(2014-06-13)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Uwagi dotyczące Prognozy można zgłaszać do 4 lipca 2014 r.

Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem sporządzenia Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.
Konsultacje prowadzone są zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, a Koordynatorem Krajowym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-czeską grupę roboczą. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w uzgodnieniu pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Koordynatorem Krajowym.
Uwagi do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko
Aby zgłosić uwagi i wnioski na temat projektu Prognozy oddziaływania na środowisko, prosimy o wypełnienie formularza on-line zamieszczonego poniżej. Mogą również zostać wniesione w formie pisemnej i ustnie do protokołu, do Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu pisma do MIiR).
Termin zgłaszania uwag i wniosków upływa 4 lipca 2014 r., tj. 21 dni od rozpoczęcia konsultacji. Uwagi i wnioski zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.
W celu zapoznania się z projektem Programu i projektem Prognozy prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej. Z dokumentacją w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.15-16.15, gdzie jest ona wyłożona do wglądu (przy recepcji na stojaku z materiałami informacyjnymi).

Pobierz pliki:
Ilość wyświetleń: 206148