Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Konsultacje społeczne zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

(2014-02-13)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Samorząd Województwa Opolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, a Koordynatorem Krajowym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-czeską grupę roboczą.

Przewidywany budżet Programu to 226,2 mln euro.

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

• w Polsce - sześć podregionów (NTS III): bielski, rybnicki, nyski, opolski, jeleniogórski i wałbrzyski oraz dwa powiaty (NTS IV): pszczyński i strzeliński,

• w Republice Czeskiej - 5 podregionów (NTS III): liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski.


Konsultacje zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu ww. Programu prowadzone są w związku z uzgodnioną między stroną polską a stroną czeską wspólną procedurą oceny oddziaływania Programu na środowisko. Procedura ta uwzględnia wymogi zarówno prawa polskiego, jak i czeskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

W celu równego dostępu do informacji społeczeństwa objętego Programem po obu stronach granicy, strona polska rozszerzyła zakres konsultacji społecznych o etap ustalania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Konsultacje te odbywają się na zasadach analogicznych jak po stronie czeskiej, tj. wyłącznie poprzez stronę internetową.

Wszelkie uwagi do zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 prosimy przekazywać na adres e-mail: malgorzata.chetko@mir.gov.pl lub nr faksu (22) 273 89 18 do dnia 4 marca 2014 r. (20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej).Ilość wyświetleń: 206090